Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) Aydınlatma Metni

İşbu Aydınlatma Metni Dikilitaş Mahallesi Eren Sokak No:26 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim bulunan Doruk İletişim ve Otomasyon Tic. A.Ş. (“DorukNet”) ile Altın Örümcek Organizasyonu kapsamında proje sahibinden elde edilen kişisel veriler 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında koruma altındadır. İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A.  Toplanan Kişisel Veriler ve Toplamanın Yöntemi

Altın Örümcek Organizayonu kapsamında organizasyona başvuran proje sahibi veya onun çalışanı gibi herhangi bir gerçek kişiye ait temin edilmesi muhtemel ad, soyad, e-posta adresi, adres, telefon ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel veri tanımına giren her türlü veri aşağıdaki koşullar ve kapsamında DorukNet tarafından işlenmektedir.

B. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz DorukNet tarafından aşağıdaki amaçlarla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenecektir:

 1. Altın Örümcek Organizasyonun sağlanması, bu kapsamda yapılan başvuruların şirket sistemine kaydedilmesi,
 2. Organizasyona yapılan başvurular ile projelerin toplanması ve değerlendirilmesi,
 3. Gerektiği takdirde proje sahipleri ile iletişimin gerçekleştirilmesi,
 4. E-davetiye oluşturulması ve adrese davetiye gönderiminin sağlanması,
 5. Altın Örümcek Web Ödüllerinin dağıtılması,
 6. Adli ve idari makamlarca talep edilmesi halinde bilgi verilmesi,
 7. Sair her türlü yasal zorunlulukların yerine getirilmesi.

C. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, DorukNet’in ticari olarak varlığını sürdürebilmesi ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde;

 1. Grup şirketlerimiz ve iştiraklarimize, hissedarlarımıza ve yönetim kurulu üyelerimize, şirket yetkililerimize ve yetkili çalışanlarımıza,
 2. Şirketimizin danışmanlarına, avukatlarına, bağımsız denetçilere, tedarikçilerine, çalıştığımız bankalara, muhasebecilerine, mali müşavirlerine, bu bahsi geçen tarafların yetkili çalışanlarına,
 3. Adli ve idari makamlar, hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına,
 4. Kampanya, etkinlik ve organizasyon yetkililerine, yurtiçinde ve yurtdışındaki İş Ortakları’na aktarılabilecektir.

D. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

KVKK’nın 4. maddesi uyarınca; Veri Sorumlularının  kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutulması yükümlülüğü gereği; İlgili Kişi, Şirketimizle paylaştığı kişisel verilerinin doğru olduğunu ve değişiklik olması halinde güncellemeyi taahhüt eder ve güncel kişisel verilerin Şirketimize bildirilmemesinden kaynaklı olarak herhangi bir hak talep etmeyeceğini kabul ve beyan eder.  İlgili kişi, doğru ve gerektiği takdirde verilerinin güncel olmasını sağlamak amacıyla Şirketimiz tarafından belirli periyotlarda kendisiyle, iletişime geçilebileceğini kabul ettiğini beyan eder.

E. Saklama Süresi ve İmha

İşbu sözleşme kapsamında işlenen kişisel veriler sözleşmenin sona ermesini müteakip ilgili mevzuat gereği 10 yıl saklanır ve taraflardan birinin bu 10 yıllık süre içinde herhangi bir dava açmaması halinde 10 yılın dolumunu müteakip 180 gün içinde imha edilir.

F. Kişisel Veri Sahibi İlgili Kişinin 6698 Sayılı KVKK Kapsamında Hakları

6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfayı ile DorukNet’a aşağıdaki hususlarda başvurma hakkına sahiptir:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesi uyarınca, bu Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,5
 7. 5. ve 6. Maddeler kapsamında bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

G. İlgili Kişinin Haklarını Kullanma Yöntemi

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde yer verilen haklarını ve taleplerini DorukNet’e www.doruk.net.tr adresinde yer alan Başvuru Formunu doldurarak bildirebilecektir. Bu kapsamda ilgili kişi 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu diğer tüm haklarını kullanmak amacıyla,

 • Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,
 • İmza beyannamesi eklenerek posta yoluyla,
 • Noter vasıtasıyla,
 • Başvuru sahibinin adına tanımlı güvenli elektronik imza ile imzalanarak aşağıda belirtilen KEP adresine göndererek

kimliğini ve ilgisini ispatlamak suretiyle başvurabilir.

Başvuru talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.  Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

İletişim Bilgileri

DORUK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ.
Dikilitaş Mah. Eren Sok. No: 28, Beşiktaş, İstanbul
İletişim Linki ve e-posta adresi: www.doruk.net.tr doruk.net@hs03.kep.tr
Adres: Dikilitaş Mahallesi Eren Sokak No:26 Beşiktaş / İstanbul